Gestió d’herències

En els moments més difícils, com és la defunció d’un familiar o l’acceptació d’una herència, és vital comptar amb professionals que facilitin els tràmits legals derivats de la mort, amb eficàcia i sensibilitat.

Muñoz Abogados comptem amb un equip especialitzat en el procés legal relatiu a les herències i testaments, des de la seva acceptació i adjudicació, a la mediació entre hereus, la gestió de casos en què el mort no ha deixat testament, impost de successions, etc.

Tant si l’acceptació de l’herència és de mutu acord, com si es plantegen divergències entre els hereus, o bé es vol impugnar un testament, Muñoz Abogados es fa càrrec del cas.

Obtenció de documents legals

Muñoz Abogados els acompanyarà en l’obtenció dels documents legals que es requereixen per iniciar el procés de successió. Els documents legals necessaris per tramitar una herència són:

– Certificat de defunció
– Certificat d’últimes voluntats
– Certificat del Registre d’Assegurances
– Còpia autoritzada del testament

Herències intestades

En cas que el mort no deixés escrit testament, cal procedir a la declaració d’hereus legals o abintestat. Muñoz Abogados els assessorarà durant tot el procés.

Adjudicació de béns

Prèviament a l’acceptació de l’herència és necessari realitzar un inventari de les propietats i deutes del mort. Un cop determinats aquests béns, es procedirà a acceptar i repartir l’herència, atorgant davant de notari la corresponent escriptura pública d’acceptació i adjudicació de l’herència.

Gestió tributària

Per poder obtenir l’herència, cal liquidar l’impost de successions en l’últim lloc de residència del mort. Muñoz Abogados els assessorarà en la gestió de l’impost de successions, plusvàlues, donacions i taxes. La nostra experiència en el procés relatiu a testaments els permetrà minimitzar la càrrega tributària, en la mesura del possible.

 

Reclamació de llegítima

La llegítima d’una herència és la porció de béns que el testador no pot disposar per haver-la reservat la llei a determinats hereus, anomenats per això hereus forçosos. En primer lloc, tenen dret a la llegítima els descendents de la persona morta (fills) i, sinó, els ascendents (pares). A Catalunya, la llegítima està regulada en els articles 451-1 a 451-27 de la Llei 10/2008, del llibre quart del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les successions. A Espanya la regulació de la llegítima ve recollida en els articles 806 i següents del Codi Civil.