Muñoz Advocats està especialitzat a defensar als usuaris enfront dels abusos comesos per la Banca. En el cas concret de les clàusules que estableixen l’índex de referència IRPH per al càlcul del tipus d’interès en les hipoteques, ajudem els nostres clients a recuperar tots els diners pagats de més indegudament al Banc al llarg de tota la vida de la hipoteca.

 

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea va acordar en la seva sentència de 3 de març de 2020 que el IRPH està subjecte als criteris de transparència i abusivitat que estableixen la normativa europea de protecció al consumidor, i en conseqüència deuran els jutges espanyols valorar si es va informar el client del mètode utilitzat per al càlcul del tipus d’interès, de la possibilitat de contractar altres índexs de referència alternatius (com l’euríbor), i de l’evolució que havia tingut el IRPH en els dos anys anteriors a la contractació. Si l’entitat bancària no aconsegueix provar que va facilitar al consumidor l’anterior  informació, el jutge hauria de declarar nul·la la clàusula IRPH, i en conseqüència les entitats bancàries haurien de retornar al client tots els imports cobrats en concepte d’interessos des de l’inici de la hipoteca.